مراجعین محترم قبل از دریافت نوبت به موارد ذیل توجه فرمایید:

در عملیات رزرو و اخذ نوبت در انتخاب پزشک، روز و تاریخ نوبت درخواستی دقت نمایید.
در روز و ساعت تعیین شده در محل بیمارستان و درمانگاه حضور داشته باشید.
از کدملی بیمار برای رزرو نوبت استفاده نمایید در غیر اینصورت بیمارستان مسئولیتی در قبال پذیرش شما نخواهد داشت.
ثبت نوبت درخواستی شما در سیستم منوط به دریافت کدپیگیری می باشد.
برای دریافت نوبت از یک پزشک باید حداقل 7 روز از نوبت قبلی بگذرد.
رزرو نوبت تا 2 ساعت قبل از شروع ویزیت امکان پذیر می باشد.
حذف نوبت تا 6 ساعت قبل از شروع ویزیت امکان پذیر می باشد.
رزرو نوبت برای هر تاریخ از ساعت 8 صبح روز قبل امکان پذیر می باشد.

1

114

133

2763

19761

204784


54.162.8.185